RsV Gruppen og Åpenhetsloven

I RsV Gruppen er vi enstemmig positiv til et lovverk som fremmer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

En slik lov er avgjørende for å skape et samfunn som respekterer og beskytter individuelle rettigheter og verdighet, samtidig som det bidrar til et rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Det er viktig å fortsette å jobbe for implementering og opprettholdelse av slike lover for å sikre et bærekraftig og rettferdig samfunn.

Som et lokalt, familieeid renholdsselskap som har vokst til å inkludere flere bransjer og ansatte i ulike regioner, har det i vekstfasene vært spesielt viktig å opprettholde og videreutvikle prinsippene i Åpenhetsloven.

I denne redegjørelsen ønsker vi å legge frem arbeidet som er gjort i forbindelse med aktsomhetsvurderinger av vår forretningsvirksomhet satt opp mot punktene i Åpenhetsloven.

Aktsomhetsvurderingene av punktene i Åpenhetsloven rettet mot leverandørkjede og forretningspartnere er pågående, og redegjørelsen vil bli oppdatert med informasjonen som kommer frem her.

Vi gjør også tilgjengelig våre retningslinjer og organisering internt, samt gjennomgår krav til egen virksomhet og krav til våre leverandører.

Ved spørsmål og henvendelser angående RsV Gruppens arbeid relatert til Åpenhetsloven, ta kontakt via epost: aapenhetsloven@rsvgruppen.no

Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderingsprosessen vår baseres på OECDs veiledende dokument og modell for gjennomføring av prosessen. Formålet med en slik prosess er få en grundig oversikt over både eksisterende og potensielle risikoer knyttet til RsV Gruppens forretningsvirksomhet som kan ha en negativ effekt på samfunn, miljø og mennesker. Ved å identifisere disse risikoene, vil vi være i stand til å implementere tiltak som kan hindre, forebygge eller redusere en mulig negativ effekt. Implementerte tiltak vil bli fulgt opp og vurdert fortløpende, samtidig som resultat av hele aktsomhetsvurderingsprosessen vil være tilgjengelig her på vår hjemmeside. På denne måten ønsker vi å sikre åpenhet og en transparent kommunikasjon om vår innsats for å både tilfredsstille og overgå kravene fra Åpenhetsloven. Risikokartleggingen er fordelt etter RsV Gruppens fire driftsdivisjoner: Renhold, Maling & Gulv, Eiendomsservice og Kantine. Dette er for å kunne fremvise punkter direkte relatert til hver bransje på ryddig måte.

Renhold

Ved risikokartlegging knyttet til RsV Gruppens direkte drift i renholdsbransjen er følgende punkter vektlagt som potensielle risikoer mot anstendige arbeidsforhold:

• Lønn, deltidsarbeid
o Ca. 53% av renholdere i Norge jobber deltid
• Arbeidspress
• Alenearbeid
o Sosialt isolert, krever gode varslingsrutiner og kommunikasjonsmuligheter ved ulykker eller andre uforutsette hendelser
• Ensformig arbeid
• Kjemikaliebehandling

Vi ser generelt i renholdsbransjen at det er psykososiale elementer som er de grunnleggende for et godt arbeidsmiljø, og vi setter dette sentralt i vår interne oppbygging og vedlikeholdsarbeid av et anstendig arbeidsforhold for våre arbeidstakere gjennom vårt systematiske HMS-arbeid.

Maling & Gulv

RsV Gruppen divisjon Maling & Gulv opererer i hovedsak i bygg- og anleggsbransjen, og det er med dette utgangspunktet risikokartleggingen er gjennomført:

• Støv- og kjemikalieeksponering
• Skadelig støy
• Ergonomiske utfordringer knyttet til et tradisjonelt fysisk belastende arbeid
• Arbeidsrelaterte ulykker
• Kommunikasjon, samarbeid og konflikthåndtering

Bygg- og anleggsbransjen kjennetegnes av en relativt høy risiko for arbeidsskader og arbeidsskadedødsfall. Dette danner grunnlaget for hvordan vi jobber med å sikre det fysiske arbeidsmiljøet for våre arbeidstakere, slik at det kan gjennomføre arbeidet sitt på en lite risikoutsatt måte som mulig.

Eiendomsservice

Risikokartlegging av divisjon Eiendomsservice dekkes i stor grad av jobben som gjøres inn mot Renhold og Maling & Gulv. Eiendomsservice utfører arbeid i begge bransjene, og det kreves da konkrete prosesser internt for at de ikke faller imellom i det systematiske HMS-arbeidet vårt.

En risiko som er unik for Eiendomsservice er utvendig arbeid i høyden. Det jobbes mye i lift, på tak og lignende ved ulike jobber som fasadevask og utvendig vindusvask.

Kantine

Gjennom risikokartlegging for divisjon Kantines daglige drift har vi bl.a. disse potensielle risikoene:

• Kjøkkenrelaterte arbeidsulykker
• Feil håndtering av mat
• Arbeidspress
• Isolert arbeid

Vi ser at organisatoriske og psykososiale faktorer legger det største grunnlaget for å skape et anstendig arbeidsforhold gjennom HMS. Opplæring, kommunikasjon og inkludering er nøkkelfaktorer her.

Hvordan RsV Gruppen sikrer anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven §3.c ‘Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter etter bokstav b og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.’

HMS (helse, miljø og sikkerhet)

RsV Gruppen jobber med systematisk HMS-arbeid i alle ledd i bedriften. Dette arbeidet er både enkeltstående i instanser som AMU, samt flettet inn i daglig drift. Vårt overordnede HMS-mål er at RsV Gruppen skal være et trygt og positivt sted å jobbe.

Det er gjennomført en helhetlig risikoanalyse av RsV Gruppen – delt inn i våre divisjoner, og som dekker alle bransjene vi opererer i. Dette risikoanalysen er utarbeidet i samarbeid med konsulent fra Bedriftshelsetjenesten, samt ansatte fra alle ledd i bedriften.

Konsulenttjenester fra Bedriftshelsetjenesten og generelt samarbeid om et godt og levende HMS-arbeid har pågått siden 2017. RsV Gruppen har vært tilknyttet bedriftshelsetjenester siden 2011.

Internkontrollsystemet vårt bygges på denne risikovurderingen, og nødvendig dokumentasjon knyttet til hvert risikoelement er tilgjengelig for ansatte i driftssystemene våre.

Det jobbes også med HMS-årshjul og generell handlingsplan, både i månedlige HMS-møter med verneombud og andre AMU-medlemmer, og ved AMU hver tredje måned. Ansatte får årlig gjennomgang og oppfriskning i HMS.

Lønn og arbeidstid

RsV Gruppens interne arbeidsreglement (tilpasset hver bransje), beskriver sammen med arbeidskontrakt de aktuelle forholdene knyttet til bl.a. lønn, arbeidstid og ferie. Denne type informasjon er alltid tilgjengelig på både norsk og engelsk, og oversettes ved behov til andre språk.

Det skilles mellom timebasert utlønning i henhold til etablerte tariffavtaler med aktuelle arbeidstakerorganisasjoner, og lederlønninger og lønn til øvrig nøkkelpersonell. Med lønn menes kompensasjon for den tiden den ansatte står til rådighet for RsV Gruppen. Feriepenger skal dekke inn tapt inntekt ved ferieavvikling, og anses derfor som lønn. For å sikre at alle ansatte i RsV Gruppen har en anstendig lønnsordning i henhold til gjeldende faktorer, følger RsV Gruppen de aktuelle tariffavtalene for hver enkelt bransje vi utfører arbeid i.

Arbeidstid for ansatte i RsV Gruppen baseres også på gjeldende tariffavtale for aktuell bransje, og vil normalt sett være 37,5 timer. Vi opererer også med mulighet for ønsket mertid innenfor regelverk beskrevet i AML §10-5.

HR

HR spiller en stor rolle i alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og avvikling av alle menneskelige ressurser i bedriften.
I RsV Gruppen bistår HR blant annet ved:
Konflikthåndtering, ansettelser, oppsigelser, gjennomføre relevant kursing, gjennomføre opplæring ved nyansettelser.

HR er også representert i AMU, og bidrar til det systematiske HMS-arbeidet.
HR vil signere en taushetserklæring for å skape trygghet i sitt arbeid. All informasjon under fortrolige møter vil derfor ikke lekke ut i forbindelse med en varslingssak eller lignede.

Miljø

RsV Gruppen jobber kontinuerlig med redusering av vårt klimaavtrykk. Vår oppnåelse av Svanesertifisering og Miljøfyrtårnsbedrift forplikter oss til et strukturert og godt miljøarbeid. Dette innebærer bl.a. at vi kun benytter svanemerket kjemi ved utførelse av daglige renholdsoppdrag, og at vårt generelle produktansvar tilsier at vi ikke benytter materiell og produkter som er farlig for miljø og menneske.

Vi jobber med redusering av utslipp fra bilparken vår, og prioriterer alltid el-bil løsninger ved leasing av nye driftsbiler

Krav til virksomheten og våre leverandører

RsV Gruppen plikter å følge FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsliv, og er i gang med å utarbeide en policy i henhold til disse prinsippene. Denne policyen vil være minstekrav for våre leverandører, og en sentral del av aktsomhetsvurderingsprosessen mot leverandører og forretningspartnere.

Prinsippene er som følger:

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
Prinsipp 2: Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettigheter
Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfrihet i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og
Prinsipp 4: Avskaffe alle former for tvangsarbeid
Prinsipp 5: Sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og
Prinsipp 6: Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer
Prinsipp 8: Ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og
Prinsipp 9: Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi
Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser

Vi bestreber også å være en positiv bidragsyter mot FNs bærekraftsmål gjennom generell drift, holdninger og andre prosesser nevnt i denne redegjørelsen: